Този уебсайт е собственост на Ди енд Ейдж Консулт ЕООД, ЕИК 201093956, с регистрация България, гр.Русе, ул Плевен №1. Компанията има право да променя неговото съдържание, без предварително уведомление. С достъпа си до този уебсайт, всеки потребител декларира, че приема условията по-долу:

Информацията или каквато и да било част от нея, публикувана на този уеб сайт, не е и не може да бъде разглеждана, възприемана и/или интерпретирана като реклама, оферта, покана или някакъв друг вид търговски метод. Същата не би могла да се тълкува като правен съвет или предложение за конкретна сделка. С оглед действащото законодателство и конкретните параметри на сделката е възможно конкретно сключена сделка да се различава изцяло или в определени условия от характеристиките и условията, публикувани в този сайт.

Izberizaem.com е уебсайт - виртуален информационен ресурс в Интернет, организиран като наръчник с потребителска информация относно прогнозни цени на продукти и услуги, такси, лихви и пр., предоставящ на потребителите възможност за намиране и сравняване на прогнозни цени и характеристики на услуги/продукти от различни финансови/кредитни институции и доставчици на застрахователни продукти и услуги (пенсионни дружества, кредитни и банкови институции, застрахователи, презастрахователи, брокери, агенти и пр.) с оглед информирането на ПОТРЕБИТЕЛЯ за видовете финансови, осигурителни и застрахователни услуги и продукти. Уебсайтът не е онлайн магазин, сайт за закупуване на продукти/услуги директно чрез него и не продава и предлага никакви продукти/услуги, не посредничи а предоставя независима услуга по ориентиране и информиране на потребителите относно същността и характеристиката на описаните продукти/услуги. Потребителите получават правото да използват услугите на сайта единствено за лични / нетърговски цели. Публикуваната информация на уебсайта цели по-пълно информиране на потребителите на финансови услуги в България и е събирана по различен начин за всяка компания, включително от уеб страниците на съответните фирми, чрез посещения в офисите на компаниите, обаждания по телефона. Ползването на сайта е безплатно за потребителите, като Izberizaem.com чрез поддържания портал не е доставчик на финансови услуги и потребителите се съгласяват, че достоверна, пълна и изчерпателна информация могат да получат от лицензираните, сертифицирани и акредитирани доставчици на финансови и застрахователни услуги.

В случай, че не сте съгласни с всички общи условия по-долу, не използвайте сайта izberizaem.com

По смисъла на настоящите Общи условия изброените понятия са използвани със следното значение:

1. "ПОТРЕБИТЕЛ" е всяко физическо лице, което използва някоя от услугите на интернет сайта izberizaem.com

2. "УСЛУГА /и" на сайта включват

- достъп до предоставяните през уеб браузър информационни ресурси / данни на сайта;

-други услуги, които izberizaem.com развива и обогатява.

3. "ПАРТНЬОР" е всяко лице, с което izberizaem.com се намира в договорни отношения, което има право да предоставя информация за своите стоки / услуги на Потребители на сайта.

 izberizaem.com си запазва правото по всяко време да извършва промени без предупреждение.

 izberizaem.com има право да показва, изпраща, зарежда, изпълнява, експонира и т.н. всякакви рекламни материали на потребителите си. Относно съдържанието на всички реклами, както и за запазените търговски марки, които те касаят, отговорност носят единствено рекламодателите. izberizaem.com не поема отговорност относно съдържанието на рекламните материали под каквато и форма да са те.

izberizaem.com има право да събира, съхранява, обработва и използва данни за употребата на услугата от страна на всички свои потребители, за целите на отстраняване на възникнали проблеми в компютърните системи.

izberizaem.com има право да променя технологията и дизайна на предоставяните услуги, спира или добавя нови услуги, без предварително известяване.

izberizaem.com има право на обезщетение за всички вреди, разноски и претенции на трети лица, които са следствие от нарушение на тези общи условия и / или нерегламентирана употреба на услугите на сайта.

izberizaem.com си запазва правото да извършва промени в настоящите Общи условия по всяко време, като своевременно публикува тези промени в сайта, заедно със съобщение за промените в Общите условия.

izberizaem.com има право да изпраща непоискани търговски съобщения до ПОТРЕБИТЕЛЯ, с цел да предложи информация и реклами относно свои собствени или оферирани от трети лица стоки и/или услуги, да прави запитвания по най-различни въпроси, да провежда анкети и други. С приемането на настоящите Общи условия ПОТРЕБИТЕЛЯТ се съгласява да получава непоискани търговски съобщения от izberizaem.com

С приемането на настоящите Общи условия, Потребителят се съгласява с обработването на предоставените от него при попълване на заявката за регистрация лични данни за целите на директния маркетинг. Потребителят има право да възрази срещу обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг, като изпрати писмено съобщение до izberizaem.com на e-mail: info@ izberizaem.com.

Не се смята за директен маркетинг изпращането на информация за промени в условията за регистрация или общите условия за ползване на сайтовете.

Описанията и характеристиките на продуктите/услугите публикувани на Уебсайта izberizaem.com, както и техните цени/лихви/такси и други конкретни параметри, се публикуват  във вида, в който са направени от съответните търговци, доставчици, и други публично достъпни източници на информация, izberizaem.com не изготвя и не променя описанията на продуктите/услугите, цените и лихвите им. izberizaem.com разчита, че информацията относно продуктите/услугите, включително тяхната цена, лихви, условия,такси е вярна и актуална, но не поема отговорност относно точността й. Всички действия, предприети от ПОТРЕБИТЕЛЯ в резултат на ползването на Услугите на Уебсайта izberizaem.com включително, но не само покупката на продукти, сключването на договори, ползване на услуга или продукт, представени на Уебсайта izberizaem.com, са изцяло в отговорност и пораждат последици единствено за ПОТРЕБИТЕЛЯ.

Сайтът  не е страна в отношенията между ПОТРЕБИТЕЛЯ и трети лица, с които ПОТРЕБИТЕЛЯТ се е свързал, използвайки услугите на уебсайта. Izberizaem.com не носи отговорност във връзка с каквито и да е плащания, лихви, такси, и други, предмет на отношенията между ПОТРЕБИТЕЛЯ и третите лица. Всякакви въпроси, оплаквания, жалби и искове, свързани с продукти/услуги, представени на Уебсайта izberizaem.com, следва да бъдат отправени към съответния търговец/лице/, който ги предлага.

Izberizaem.com не носи отговорност за верността и пълнотата на данните, публикувани на уебсайта. Сайтът  не носи отговорност за несъответствия между оповестената информация за дружествата, чиито услуги предлага , и реалните условия, които ще Ви предложат визуализираните на сайта търговци, финансови институции, доставчици на финансови и застрахователни и други продукти и услуги в техните офиси или по друг начин, след разглеждане на подадените от Вас документи.

Всяки представен на сайта търговец,финансова институция и доставчик на финансови и застрахователни услуги и продукти може да Ви предложи различни от показаните на сайта продукти и услуги, с различни от показаните условия по тях, като Вие разбирате и се съгласявате, че сайтът не претендира визуализацията и сравнението на условията на услугите и продуктите да бъде изчерпателна, а единствено ориентировъчна и прогнозна.

Всяка прогнозна сума за връщане, посочена при потребителските кредити, включва всички главници, такси и лихви, с включена допълнителна услуга (посещение у дома, експресно разглеждане на документи, гаранция и други) или неустойка (при липса на поръчители, гаранция по кредита и други), доколкото сайтът  е информиран от съответния партньор. При нежелание от Ваша страна да използвате допълнителната услуга, както й при предоставяне на необходимата гаранция или поръчители, крайната сума за връщане на кредита е възможно да бъде значително по-ниска или по-висока, в зависимост от условията, които ще Ви предложи съответния кредитор.

Потребителят се съгласява, че разбира и приема, че izberizaem.com не е "Кредитен посредник" по смисъла на ЗАКОНА ЗА КРЕДИТИТЕ ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ НА ПОТРЕБИТЕЛИ и :

а) не представя и не предлага на потребители договори за кредит по смисъла на чл. 1, ал. 2 от ЗАКОНА ЗА КРЕДИТИТЕ ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ НА ПОТРЕБИТЕЛИ, и

б) не съдейства на потребители, и не извършва друг вид подготвителни или преддоговорни действия по договори за кредит по смисъла на чл. 1, ал. 2 от ЗАКОНА ЗА КРЕДИТИТЕ ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ НА ПОТРЕБИТЕЛИ, и

в) не сключва с потребители договори за кредит по смисъла на чл. 1, ал. 2 от ЗАКОНА ЗА КРЕДИТИТЕ ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ НА ПОТРЕБИТЕЛИ от името на кредитор.

izberizaem.com не носи отговорност за несъответствия между оповестената информация в сайта izberizaem.com, други сайтове към които препраща, и реалните условия/цени/такси, които ще Ви предложат доставчиците/търговците на избрания продукт/услуга, както и за несъответствия между оповестената информация в уеб сайта izberizaem.com и информацията в уеб сайтовете на търговците/доставчиците/, чиито услуги/продукти сравнява. Предоставената информация има изцяло ориентировъчен характер и се ползва от ПОТРЕБИТЕЛЯ изцяло на негов риск и за негова сметка. izberizaem.com не носи отговорност за субективните възприятия и интерпретация на точността, пълнотата и полезността на информационните ресурси на този сайт.

izberizaem.com не носи отговорност за информацията (в т.ч. за нейната пълнота и достоверност), съдържаща се в сайтове, към които настоящият сайт съдържа препратки.

Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай, че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, породени от договора между страните или отнасящи се до него, включително спорове, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от компетентния съд по регистрация на Ди енд Ейдж Консулт ЕООД съобразно българското законодателство.

За всички неуредени с настоящите Общи условия въпроси се прилага действащото българско законодателство.